ข้อแนะนำก่อนการซื้อ MOBILE BED

ข้อแนะนำก่อนการซื้อ MOBILE BED

เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILE BED นั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
ในหลากหลายสถานการณ์ ลูกค้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบการทำงาน ข้อจำกัดในการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Mobile Bed รวมถึงเงือนไขของสถานที่ๆไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILE BED ได้ และ เงื่อนไขด้านสุขภาพของผู้ป่วย ที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILE BED ได้

ข้อจำกัดนั้นต่างๆมีดังนี้

 

1. ความสูงของเตียง ไม่ต่ำกว่า 48.5 ซม. ไม่สูงกว่า 76 ซม.

2. ที่ว่างด้านล่างเตียง จะต้องมีช่องว่างที่มีความสูงอย่างน้อย 14.5 ซม.

3. ผู้ป่วยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 90กก.

4. พื้นที่ที่ใช้เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILE BED ต้องเป็นพื้นที่เรียบ ไม่ลาดเอียง ไม่ขรุขะ หรือมีสิ่งกีดขวาง

5. เลือกข้างให้เข้ากับเตียงผู้ป่วย ก่อนทำการสั่งซื้อต้องแจ้งว่า ต้องการใช้เตียงเคลื่อนย้าย MOBILE BED เข้าไปรับผู้ป่วยฝั่งซ้าย หรือฝั่งขวาของเตียงผู้ป่วย

 

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย