เว็บให้คำปรึกษา

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

การสั่งซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILE BED ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการจัดส่งสินค้าดังนี้

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

การสั่งซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILE BED ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการจัดส่งสินค้าดังนี้

กรุงเทพฯหรือปริมณฑล

1. บริษัทจะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 

1.1 บริษัทรับเปลี่ยน/คืนในกรณีที่สินค้าชำรุด บกพร่องจากการผลิต หรือ เสียหายจากการจัดส่งเท่านั้น

 

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยน/คินสินค้า

 

2.1 เนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขอนามัยของสินค้า สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน โดยลูกค้าต้องแจ้งความจำนงค์และเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทว่าต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า

 

2.2 สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน

 

3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

4. ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมธนาคารในกรณีที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

 

5. ในการเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าในราคาที่เท่ากัน หรือต่ำกว่าค่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยทางบริษัทจะไม่ทอนเงินส่วนต่างคืน

 

6. หากบริษัทเห็นสมควรในเหตุผลในการคืนสินค้า ของจากข้อ 1.1 ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (restock fee) จำนวน 10% ของราคาสินค้า ให้กับบริษัทก่อนทำการคืนสินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมธนาคารในกรณีที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนการจัดส่งสินค้า โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ในเวลาทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

โทร : 065-951-6509

LineID : @healthtech

กลับหน้าแรก.jpg